Shirdi Sai Ashtothram - Sai Ashtothram


 • OM Shri Sai Nathaaya namaha

 • OM Shri Sai Lakshmi naarayanaya namaha

 • OM Shri Sai Krishnaraamashiva maruthyaadhi roopaaya namaha

 • OM Shri Sai Seshasai ne namaha

 • OM Shri Sai Godhavarithata seeladhivasi ne namaha

 • OM Shri Sai Bhakta hrudayalayaaya namaha

 • OM Shri Sai Sarva hrudh vasine namaha

 • OM Shri Sai Bhoota vaasaya namaha

 • OM Shri Sai Bhootha bhavishyadh bhaava vargithaaya namaha

 • OM Shri Sai Kaalaa thithaaya namaha

 • OM Shri Sai Kaalaya namaha

 • OM Shri Sai Kaala kaalaaya namaha

 • OM Shri Sai Kaaladarpada manaaya namaha

 • OM Shri Sai Mrutyunjayaaya namaha

 • OM Shri Sai Amarthyaaya namaha

 • OM Shri Sai Marthyaa bhayapradhaaya namaha

 • OM Shri Sai Jeevadhaaraya namaha

 • OM Shri Sai Sarvadhaaraaya namaha

 • OM Shri Sai Bhaktaavana samarthaaya namaha

 • OM Shri Sai Bhaktavana prathikjnaaya namaha

 • OM Shri Sai Anna vastra daaya namaha

 • OM Shri Sai Aroogya ksheemadaaya namaha

 • OM Shri Sai Dhana maangalya pradaaya namaha

 • OM Shri Sai Riddhi Siddhi daaya namaha

 • OM Shri Sai Putra mitra kalathra bandhudaaya namaha

 • OM Shri Sai Yogakshema vahaaya namaha

 • OM Shri Sai Aapadh bhaandhavaaya namaha

 • OM Shri Sai Margabandhavee namaha

 • OM Shri Sai Bhuddhi mukti swargapavargadaya namaha

 • OM Shri Sai Priyaya namaha

 • OM Shri Sai Preeti vardhanaaya namaha

 • OM Shri Sai Antharyamine namaha

 • OM Shri Sai Sachitath mane namaha

 • OM Shri Sai Nityanandaaya namaha

 • OM Shri Sai Parama sukhadaaya namaha

 • OM Shri Sai Parameeshwaraaya namaha

 • OM Shri Sai Parabrahmanee namaha

 • OM Shri Sai Paramaatmanee namaha

 • OM Shri Sai Gnaana Swaroopine namaha

 • OM Shri Sai Jagatha pithre namaha

 • OM Shri Sai Bhaktanaam maathru daathru pithaamahaaya namaha

 • OM Shri Sai Bhaktaabhaya pradhaaya namaha

 • OM Shri Sai Bhakta para dheenaya namaha

 • OM Shri Sai Bhaktaanugraha karaaya namaha

 • OM Shri Sai Sharaanagatha vatsalaaya namaha

 • OM Shri Sai Bhakti shakti pradaaya namaha

 • OM Shri Sai Gyana vyraaghya daaya namaha

 • OM Shri Sai Preema pradaaya namaha

 • OM Shri Sai Samsaya hrudaya dhowrbhalya paapa karma vaasanaa kshayakaraaya nama

 • OM Shri Sai Hrudayagranthi bhedakaaya namaha

 • OM Shri Sai Karma dhvamsine namaha

 • OM Shri Sai Sudda sath vasthithaaya namaha

 • OM Shri Sai Gunaatheetha gunaathmanee namaha

 • OM Shri Sai Anantha kalyaana gunaaya namaha

 • OM Shri Sai Amitha parakramaaya namaha

 • OM Shri Sai Jaine namaha

 • OM Shri Sai Durdharsha shobaya namaha

 • OM Shri Sai Aparaajitaya namaha

 • OM Shri Sai Trilookeeshu askanthitha gatayee namaha

 • OM Shri Sai Ashayak rahitaaya namaha

 • OM Shri Sai Sarva shakti murthayee namaha

 • OM Shri Sai Sorupa sundaraaya namaha

 • OM Shri Sai Suloochanaaya namaha

 • OM Shri Sai Bahuroopa vishwamurthayee namaha

 • OM Shri Sai Aroopav yaktaaya namaha

 • OM Shri Sai Aachintyaaya namaha

 • OM Shri Sai Sookshmaaya namaha

 • OM Shri Sai Sarvaanthar yaminee namaha

 • OM Shri Sai Manoovaaga theethaya namaha

 • OM Shri Sai Prema murthayee namaha

 • OM Shri Sai Sulabha durlabhaaya namaha

 • OM Shri Sai Asahaya sahaayaya namaha

 • OM Shri Sai Anatha naatha deenabaandhavee namaha

 • OM Shri Sai Sarvabhaara bhrutee namaha

 • OM Shri Sai Akarmaaneeka karma sukarmine namaha

 • OM Shri Sai Punyasravana keerthanaaya namaha

 • OM Shri Sai Theerthaaya namaha

 • OM Shri Sai Vasudevaya namaha

 • OM Shri Sai Sataam gathayee namaha

 • OM Shri Sai Saty parayanaya namaha

 • OM Shri Sai Lokanaathaya namaha

 • OM Shri Sai Pavanana ghaaya namaha

 • OM Shri Sai Amruthamsavee namaha

 • OM Shri Sai Bhaskara Prabhaaya namaha

 • OM Shri Sai Bramacharya tapa saryaadi suvrathaaya namaha

 • OM Shri Sai Satyadharma paraayanaya namaha

 • OM Shri Sai Siddhesh varaaya namaha

 • OM Shri Sai Siddha sankalpaaya namaha

 • OM Shri Sai Yogeshwaraaya namaha

 • OM Shri Sai Bhagwate namaha

 • OM Shri Sai Bhakta vatsalaaya namaha

 • OM Shri Sai Sathpurushaaya namaha

 • OM Shri Sai Purushootthamaaya namaha

 • OM Shri Sai Satya tatva bodhgaya namaha

 • OM Shri Sai Kaamaadi sharva akgnyana dwamsine namaha

 • OM Shri Sai Abhe dhaanandanu bhava pradhaaya namaha

 • OM Shri Sai Sama sarvamatha sammataaya namaha

 • OM Shri Sai Shri Dakshinaa moorthiyee namaha

 • OM Shri Sai Shri Venkatesa ramanaaya namaha

 • OM Shri Sai Adbhuthaanantha charyaaya namaha

 • OM Shri Sai Prapannarthi haraaya namaha

 • OM Shri Sai Samsaara sarva dukha kshayakaraaya namaha

 • OM Shri Sai Sarva vitsarvato mukhaaya namaha

 • OM Shri Sai Sarvaantharbhahis thitaaya namaha

 • OM Shri Sai Sarvamangala karaaya namaha

 • OM Shri Sai Sarvaabhishta pradhaaya namaha

 • OM Shri Sai Samarasa sanmaarga sthaapanaaya namaha

 • OM Shri Sai samartha sadguru Shri Sai nathaaya namaha