DATTATREYA ASHTOTHARA SATANAMAVALI

 

 1. Om Dattatreyaaya Namah
 2. Om Sri Dattaaya Namah
 3. Om Devadattaaya Namah
 4. Om Brahmadattaaya Namah
 5. Om Vishnudattaaya Namah
 6. Om Sivadattaaya Namah
 7. Om Atridattaaya Namah
 8. Om Aatreyaaya Namah
 9. Om Atrivaradaaya Namah
 10. Om Anasuyaaya Namah
 11. Om Anasuyaasunave Namah
 12. Om Avadhutaaya Namah
 13. Om Dharmaaya Namah
 14. Om Dharmaparayanaaya Namah
 15. Om Dharmapataye Namah
 16. Om Siddhaaya Namah
 17. Om Siddhidaaya Namah
 18. Om Siddhipataye Namah
 19. Om Siddhisevitaaya Namah
 20. Om Gurave Namah
 21. Om Gurugamyaaya Namah
 22. Om Gurorgurutaraaya Namah
 23. Om Garishttaaya Namah
 24. Om Varishttaaya Namah
 25. Om Mahishttaaya Namah
 26. Om Mahatmane Namah
 27. Om Yogaaya Namah
 28. Om Yogagamyaaya Namah
 29. Om Yogaadesakaraaya Namah
 30. Om Yogapataye Namah
 31. Om Yogeesaaya Namah
 32. Om Yogaadheesaaya Namah
 33. Om Yogaparaayanaaya Namah
 34. Om Yogidhyeyamghri Pankajaaya Namah
 35. Om Digambaraaya Namah
 36. Om Divyambaraaya Namah
 37. Om Peetambaraaya Namah
 38. Om Svetambaraaya Namah
 39. Om Chitrambaraaya Namah
 40. Om Aghoraaya Namah
 41. Om Moodhaaya Namah
 42. Om Urdhvaretase Namah
 43. Om Ekavaktraaya Namah
 44. Om Anekavaktraaya Namah
 45. Om Dvinetraaya Namah
 46. Om Trinetraaya Namah
 47. Om Dvibhujaaya Namah
 48. Om Shadbhujaaya Namah
 49. Om Akshamaaline Namah
 50. Om Kamanduludhaarine Namah
 51. Om Sooline Namah
 52. Om Damarudharine Namah
 53. Om Samkhine Namah
 54. Om Gadine Namah
 55. Om Munaye Namah
 56. Om Baalaaya Namah
 57. Om Baalaveeryaaya Namah
 58. Om Kumaaraaya Namah
 59. Om Kishoraaya Namah
 60. Om Kandarpamohanaaya Namah
 61. Om Ardhangalingitaaya Namah
 62. Om Suraagaaya Namah
 63. Om Viraagaaya Namah
 64. Om Veetaraagaaya Namah
 65. Om Amruthavarshine Namah
 66. Om Ugraaya Namah
 67. Om Anugraroopaaya Namah
 68. Om Sthaviraaya Namah
 69. Om Sthaveeyase Namah
 70. Om Shantaaya Namah
 71. Om Mouline Namah
 72. Om Viroopaaya Namah
 73. Om Swaroopaaya Namah
 74. Om Sahasrasirase Namah
 75. Om Sahasraakshaaya Namah
 76. Om Sahasrabaahave Namah
 77. Om Sahapraayudhaaya Namah
 78. Om Sahasrapaadaaya Namah
 79. Om Sahasrapadmarchitaaya Namah
 80. Om Padmahasthaaya Namah
 81. Om Padmapaadaaya Namah
 82. Om Padmanaabhaaya Namah
 83. Om Padmamaaline Namah
 84. Om Padmagarbhaarunaakshaaya Namah
 85. Om Padmakimjalkavarchase Namah
 86. Om Jnaanine Namah
 87. Om Jnaanagamyaaya Namah
 88. Om Jnanavijnanamoortaye Namah
 89. Om Dhyanine Namah
 90. Om Dhyananishtaaya Namah
 91. Om Dhyaanasthimitamoortaye Namah
 92. Om Dhoolidhoosaritaangaaya Namah
 93. Om Chandanaliptamoortaye Namah
 94. Om Bhasmodhoolitadehaaya Namah
 95. Om Divyagandhanulepine Namah
 96. Om Prasannaaya Namah
 97. Om Pramathhaaya Namah
 98. Om Prakrushtaarthapradaaya Namah
 99. Om Varadaaya Namah
 100. Om Vareeyase Namah
 101. Om Brahmane Namah
 102. Om Brahmaroopaaya Namah
 103. Om Vishnave Namah
 104. Om Vishwaroopine Namah
 105. Om Shankaraaya Namah
 106. Om Aatmane Namah
 107. Om Antaraatmane Namah